Integraal Kennismanagement

Integraal kennismanagement gaat veel verder dan gewoon kennismanagement. Integraal kennismanagement gaat een stuk verder omdat wij naast standaardaspecten van kennismanagement ook diepgaande kennis en expertise hebben over persoonlijke, professionele en organisatorische aspecten van kennis hebben. Uiteraard houden we ook rekening met competentiemanagement en HRM cycli zoals, beoordelings, functionionerings en planningsgesprekken. Ook werken wij, in tegenstelling tot vrijwel elk ander consultancybedrijf, nadrukkelijk met de drie hoofdvormen van kennis. De meeste organisaties hebben blinde vlekken op twee van de drie vormen van kennis of beter gezegd kennis modi.

De drie hoofdvormen van kennis die wij onderscheiden zijn:

 • Wetenschappelijke en/of vakinhoudelijke kennis (modus 1 kennis)

Dit is de kennis die vanuit de verschillende functies en beroepsgroepen komen.

 • Multidisciplinaire en/of praktijk kennis (modus 2 kennis)

Dit is praktijkkennis. Praktijkkennis kenmerkt zich doordat het doormiddel van interactie tussen verschillende disciplines tot stand komt. Dit is een nieuwe vorm van kennis.

 • Bestaanskennis, die uiteen valt in normatieve aspecten en persoonlijke kennis (modus 3 kennis). Bij normatieve zaken denken wij bijvoorbeeld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, integriteitvraagstukken en duurzaamheid. Bij persoonlijke kennis denken we voornamelijk aan kennis die gepaard gaat met persoonlijke ontwikkeling.

Zicht op, en het kunnen hanteren van deze drie verschillende vormen van, kennis is een must voor het bereiken van excellente vormen van professioneel handelen en integraal leiderschap.

Kennisoptimalisatie

Wij gaan bij Core Connections nog verder in ons advieswerk op het gebied van kennismanagement.  Wij geven advies in hoe we op een gewenst kennisniveau kunnen komen en hoe we de aanwezige kennis optimaal kunnen benutten in de te nemen besluiten en de uit te voeren handelingen. Vooral voor complexe organisaties is een dergelijke vorm van kennisoptimalisatie een must. Integraal kennismanagement kan uw organisatie en/of team helpen om een excellente organisatie te worden, waarbij de drie-eenheid van het ‘goede’, ‘schone’ en ‘ware’ een evenwichtige plaats krijgen. Integraal kennismanagement helpt uw organisatie in thema’s zoals, maatschappelijk verantwoord ondernemen, integriteitvraagstukken, co-creatie, excellente vormen van besluitvormingsprocessen en veel meer zaken.

Om kennismanagement te laten excelleren is het nodig om persoonlijke, professionele en organisatorische aspecten van kennis te optimaliseren.  Deze aspecten van kennis lichten we kort en puntsgewijs toe:

Persoonlijke kennisgroei

 • Persoonlijke overtuigingen die kennis toename mogelijk maken of nu juist blokkeren
 • Persoonlijke criteria die persoonlijke leerprocessen belemmeren of ondersteunen
 • Kennis van het brein (in samenwerking met breinspecialist Balanced Mind)
 • Kennis van het optimale individuele leren (eveneens in samenwerking met Balanced Mind)
 • Kennis van persoonlijke ontwikkeling
 • Kennis hoe in een gewenste mentale toestand te komen om optimale kennisgroei te bevorderen

Professionele kennisgroei

 • Een grotere expert in je vakgebied kan worden
 • Hoe je personal branding er aan bij kan dragen dat collega’s ook beter weten welke kennis je als professional bezit
 • Basis niveau politiek handelen. Dit is nodig om kennis en expertise zoveel mogelijk in complexe besluiten te kunnen inzetten
 • Leren leren voor teams
 • Co-creatie

Organisatorische kennisgroei

 • Management van competenties
 • Managen van nieuwe kennis
 • Managen en behouden van huidige kennis
 • Besluitvormingsprocessen optimaliseren zodat besluiten kennisinhoud hebben en dus optimaal gebruik maken van de verschillende expertises in een organisatie
 • Een koppeling met het kennismanagement en de missie, visie en strategie

Ten slotte

 • Hierbij leert Core Connections hoe het bestaande kennisniveau opgekrikt kan worden
 • Hoe kennis ‘up to date’ gehouden kan worden in een turbulente organisatie en in beroepen die turbulente veranderingen doormaken en waar dus steeds andere en nieuwe vormen van kennis nodig zijn
 • Hoe kennisverlies met het vertrek van specialistische experts zo goed mogelijk opgevangen kan worden.

Wanneer kennismanagement gekoppeld wordt aan integraal leiderschap, wordt ook de strategische positie van een team en/of organisatie versterkt. Dit team of deze organisatie zal bekend staan als een plek waar experts werken. We kijken dan ook naar ‘branding & storytelling’.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw team en/of organisatie? Informeer hier naar de mogelijkheden